Határozat a “25 év szeretete” kampányról

Kedves Vásárlóink,

2019.09.25-én a 2015. évben indított „25 év szeretete egy helyen” kampányhoz kapcsolódó jogi vita lezárult, a bírósági határozat megszületett az ügy kapcsán. Ennek részleteiről az alábbiakban tájékozódhat.

A döntés értelmében a Fressnapf Hungária Kft. az eredeti feltételek mellett kell, hogy biztosítsa a kampányban gyűjtött pecsétek után járó vásárlási utalványok kiadását és beváltását.

Mivel új pecsétgyűjtés nem indul, az eddig gyűjtött pecsétek alapján kerül sor az utalványok kiadására, az összegyűjtött pecsétek számának figyelembevételével. Ennek értelmében a pecsétgyűjtő füzetben található minden pecsét után 1 db 1.000 Ft-os utalványra lesz jogosult a pecsétgyűjtő kártya felmutatója.

Példa:

 • 2 db pecsét esetén 2.000 Ft értékű utalványra jogosult
 • 13 db összegyűjtött pecsét esetén 13.000 Ft értékű utalványra jogosult

Csak a 2015-ben kiadott eredeti pecsétgyűjtő kártyákban található pecséteket áll módunkban elfogadni.

A bírósági döntés értelmében 2019. november 15. és 2020. február 7. között biztosítunk lehetőséget a pecsétgyűjtők utalványra történő beváltására.

A kompenzációként kiadott vásárlási utalványok 2019. november 15. és 2020. február 7. között mindennemű korlátozás nélkül felhasználhatóak a vásárlásai során.

Azon vásárlóink, akik a  2015. évi promóció során kapott az 1.000 Ft, illetve 2.000 Ft értékű non-food utalványokkal rendelkeznek, most szintén beválthatják az újabb típusúra, melyek korlátlanul, minden termékre beválthatók 2019. november 15. és 2020. február 7. között.

A beváltással kapcsolatban illetve felmerülő kérdés esetén kérjük forduljon vezető kollégáinkhoz bizalommal!

Tisztelettel:
A FRESSNAPF Vezetősége

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

25 ÉV SZERETETE EGY HELYEN ELNEVEZÉSŰ KAMPÁNYHOZ

A Fressnapf-Hungária Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. c).; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-709539), mint adatkezelő (“Adatkezelő“) a “25 év szeretete egy helyen” elnevezésű kampány újbóli megnyitása során kezelt személyes adatokkal összefüggésben az alábbi adatkezelési tájékoztatót (“Tájékoztató“) bocsátja ki.

 

1. Előzmények 

 

Az Adatkezelő 2015. évben lefolytatta a “25 év szeretete egy helyen” elnevezésű kampányt, amellyel kapcsolatos jogvita jogerősen lezárult. A jogerős döntés értelmében az Adatkezelőnek a “25 év szeretete egy helyen” kampányt (“kampány“) az eredeti feltételek szerint részlegesen folytatnia kell a Gazdasági Versenyhivatal (“GVH“) által kiadott határozat (ügyszám: Vj/64/2015) rendelkező részében foglaltak szerint, amelyről az Adatkezelő ezzel összefüggő vásárlói tájékoztatójában találhat további információkat.

A kampány újbóli lefolytatása során az Adatkezelő a vásárlói tájékoztatóban foglaltak szerint az érintett fogyasztók részére új utalványokat bocsát ki, amelyek átvételét az érintett fogyasztó aláírásával, valamint személyes adatainak a megadásával szükséges igazolnia. Ennek alapján az Adatkezelő adatkezelési tevékenységet végez, amellyel kapcsolatos részleteket jelen Tájékoztató tartalmazza.

 

2. Jogszabályi háttér

 

Az Adatkezelő a fentiekkel összefüggő adatkezelési tevékenységének kialakítása során az alábbi jogszabályokat vette különös tekintettel figyelembe:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelet (“Általános Adatvédelmi Rendelet“), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”) rendelkezéseit.

 

3. Adatkezelés részletei

 

 • Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja annak igazolása, hogy az a fogyasztó, akit az Adatkezelőnek a GVH döntés értelmében kompenzálnia kell, átvette az új utalványokat, amelyeket a kampány befejezése során a vásárlói tájékoztatóban foglaltak illetve az utalványon feltüntetettek szerint beválthat.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) f) pontján, az Adatkezelő jogos érdekén alapszik. Az Adatkezelő jogos érdekét az képezi, hogy igazolni tudja, (i) a GVH felé, hogy a GVH döntésének megfelelően kompenzálta a fogyasztókat, valamint (ii) egy esetleges jövőbeni fogyasztói jogvita esetén, igazolni tudja, hogy az adott fogyasztó az új utalványokat átvette.

 

Az érdekmérlegelési tesztet az érintett fogyasztó kérelmére az Adatkezelő írásban az érintett fogyasztó rendelkezésére bocsátja.

 • Az érintett: Azon fogyasztók, akiket az Adatkezelőnek a GVH döntés szerint kompenzálnia kell (“Érintett“).
 • A kezelt személyes adatok köre: teljes név; lakcím; aláírás; pecsétgyűjtő száma; pecsétek száma vagy régi utalványok értéke; az utalványok átvételének a dátuma.
 • Az adattárolás időtartama: Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a kampány lezárását, azaz 2020. február 7. napját, követő 6 hónap elteltével törli.

 

4. Adatfeldolgozó és adattovábbítás

 

A kampány lefolytatása során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait alapvetően nem továbbítja harmadik fél részére. Az Adatkezelő csak abban az esetben továbbítja az Érintettek személyes adatait bármely hatóság vagy bíróság részére, amennyiben erre az adott hatóság (különösen a GVH) vagy bíróság az Adatkezelőt kötelezi.

 

5. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege valamint az Érintettek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az átadás-átvételi dokumentumon szereplő személyes adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, azt mindenkor elzárt helyen tárolja.

 

6. Érintett jogai 

 

Az Érintett a Tájékoztató jelen pontjában ismertetett jogaival kapcsolatban az Adatkezelőt a lenti elérhetőségek valamelyikén megkeresheti.

Az Érintettet az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:

Hozzáféréshez való jog keretében kapott tájékoztatás: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján az Adatkezelő az Érintett kérelmére tájékoztatást ad személyes adatainak kezeléséről, valamint az Érintett jogosult az alábbi információkhoz hozzáférni:

 • adatkezelés célja;
 • a kezelt személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölték vagy közölni fogják;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 

Helyesbítéshez való jog: Az Érintett helyesbítéshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat vagy kérje a hiányok kiegészítését.

Törléshez való jog: Az Érintett jogosult kérni a személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • az az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen (személyes adatok kezelése közvetelen üzletszerzés érdekében);
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; 
 • a személyes adatokat az Adatkezelő az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Zároláshoz való jog: Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését az alábbi esetekben, ha:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) e) (közérdeken vagy közhatalom gyakorlásán) vagy f) (jogos érdeken) alapul.

Amennyiben az Érintett tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, úgy az Adatkezelő az Érintett személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (i) széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá (ii) jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat rendelkezésére bocsátotta, ha: 

 • az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy
 • a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

7. Érintett kérelmének kezelésével összefüggő szabályok

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül írásban tájékoztatja az Érintettet a kérelmével kapcsolatban.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. 

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Érintett a kérelmét az alábbi elérhetőségek valamelyikén nyújthatja be az Adatkezelő részére:

 • e-mail útján: info@fressnapf.hu e-mail címen, továbbá
 • postai úton: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. c).

 

 

8. Jogorvoslathoz való jog 

 

Az Érintett – jogai megsértése esetén – panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: “NAIH“) és bírósághoz fordulhat.

  1. NAIH 

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a NAIH-nál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

NAIH elérhetősége

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391-1400 Fax: +36 1 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

  1. Bírói jogorvosalt 

A NAIH döntésétől függetlenül az Infotv. 23. § alapján az Érintett jogainak megsértése esetén a választása szerint a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, a bírósági eljárással párhuzamosan azonban a NAIH nem járhat el.

Jelen Tájékoztató 2019. november 15. napján lép hatályba és egészen annak visszavonásáig marad hatályban. 

Budapest, 2019. november 7.